Advert
Advert

İL JANDARMA KOMUTANLIĞI(KARAMAN) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI

İL JANDARMA KOMUTANLIĞI(KARAMAN) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI
Bu içerik 204 kez okundu.
İlan Hakkında

KARAMAN İL JANDARMA KOMUTANLIĞI VE BAĞLI BİRLİKLERİ İÇİN 2019-2020 ISINMA DÖNEMİ YAKACAK KÖMÜR ALIMI

İL JANDARMA KOMUTANLIĞI(KARAMAN) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI

İhale Kayıt Numarası: 2019/161415

1-İdarenin

a) Adresi: İl Jandarma Komutanlığı Kurtderesi Köyü Yolu Üzeri 18 70100 MERKEZ/KARAMAN

b) Telefon ve faks numarası: 3382129500 – 3382143505

c) Elektronik Posta Adresi: ihlkom70@jandarma.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhale konusu malın:

a) Niteliği, türü ve miktarı: ISINMA AMAÇLI KÖMÜR TİP-1 (Alt Isıl Değeri En Az 6400 (-200 tolerans)) 18-150 MM 76.000 KG Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri: İhtiyaç listesinde ve ihale dosyası muhteviyatında bulunan ihtiyaç ve teslim yerleri çizelgesinde belirtilmiştir.

c) Teslim tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarih işe başlama tarihidir ve iş (15) onbeş takvim günü içerisinde tamamlanacaktır.

3- İhalenin:

a) Yapılacağı yer: Karaman İl Jandarma Komutanlığı Toplantı Salonu

b)Tarihi ve saati: 25.04.2018 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir. 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

İthalatçılar; İthalatçı kayıt belgesi (aslı/aslının idare veya noter onaylı sureti),

Üreticiler; Uygunluk izin belgesi (aslı/aslının idare veya noter onaylı sureti),

Dağıtıcılar; Herhangi bir ilde alınmış dağıtıcı kayıt belgesi (aslı/aslının idare veya noter onaylı sureti),

Satıcılar; Herhangi bir ilden alınmış, katı yakıt satıcısı kayıt belgesi. (aslı/aslının idare veya noter onaylı sureti)

İstekliler satış izin belgesi ile ithal kömür için uygunluk belgesi (aslı/aslının idare veya noter onaylı sureti),İhale dosyasında ibraz edeceklerdir.

Yeterlilik bilgileri tablosunda belirtilecek ve idare tarafından belgelerin tesvik aşamasında ibraz edeceklerdir.

İstekliler tarafından ibraz edilmiş olan belgelerin aslı/noter onaylı sureti geri istenirse, komisyonca tıpkıçekimi alınarak  “aslı görülmüştür veya noter onaylı sureti görülmüştür .” ibaresi yazılır ve ilgili dosyasına eklenir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7.İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

11.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremez.           
15. Diğer hususlar:

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
KARAMAN, GOALBALL MÜSABAKALARINA EV SAHİPLİĞİ YAPACAK
KARAMAN, GOALBALL MÜSABAKALARINA EV SAHİPLİĞİ YAPACAK
ŞEHİT METİN YİĞİTTOP İÇİN MEVLİD-İ ŞERİF
ŞEHİT METİN YİĞİTTOP İÇİN MEVLİD-İ ŞERİF