Advert

istanbul escort

porno izle

porno indir

TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR
Bu içerik 394 kez okundu.
İlan Hakkında

TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
107 KALEM DİŞ SARF MALZEME ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2018/567445

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

HAMIDIYE MAHALLESI 703 SOKAK NO:13 70100 KARAMAN MERKEZ/KARAMAN

b) Telefon ve faks numarası

:

3382265015 - 3382265018

c) Elektronik Posta Adresi

:

karaman@saglik.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

107 KALEM DİŞ SARF MALZEME ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri

:

Teknik Şartnamenin ekinde belirtilen dağılım cetvelinde belirtilen miktarlara göre; Karaman Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ayniyat ambar depoları, Ermenek Devlet Hastanesi ayniyat ambar depoları

c) Teslim tarihi

:

Ürünler, idarenin yazılı siparişini tebliğ tarihinden tarihinden itibaren 10 (On) gün içerisinde teslim edilecektir. (Yüklenici sözleşme süresi sonuna kadar uhdesinde kalan malzemelerin tamamını teslim etmek zorundadır. Sözleşme süresinin bitimine 15 (Onbeş) gün kalana kadar, teslim edilmeyen kısım varsa yüklenici, Mal teslimi yapılacak olan idareye / idarelere yazılı olarak başvuru yaparak idarenin isteği doğrultusunda ilgili kısmın teslimini veya iptalini sağlamak zorundadır.) Malzemeler hangi idareye teslim edilmiş ise fatura da ilgili idare adına kesilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

KARAMAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TOPLANTI SALONU (Hamidiye Mh. 703. Sk. No:13 Emniyet Müd. Karşısı Merkez/KARAMAN)

b) Tarihi ve saati

:

06.12.2018 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

1- İstekliler her kalemden en az 1’ er (bir) birim (Fazla numune istenilen kalemler teknik şartnamede belirtilmiştir. O kaleme teklif veren istekliler teknik şartnamedeki sayıya ve özelliklere göre numune verecektir.) numune getireceklerdir. Verilecek numuneler ihale sıra numarasına göre numaralandırılarak ve isimlendirilerek numune teslim tutanağı karşılığında verilecektir. Numune değerlendirmesi sonucuna göre ihale komisyon kararı oluşturulacaktır. (İhale dosyası Karaman İl Sağlık Müdürlüğü Satın Alma Birimine teslim edilecek olup, numuneler Karaman İl Sağlık Müdürlüğü  Stok Yönetim Birimine teslim edilecektir. İhaleye posta yada kargo yoluyla katılacak olan istekliler, ihale dosyası ile numune dosyası/paketini ayrı ayrı göndereceklerdir. Numune dosyası/paketi içinden çıkacak olan ve ihale son başvuru saatinden sonra farkına varılan teklif zarfları kabul edilmeyecek ve idarenin herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.) (85. Kalem için; Numune verilecek veya firma tarafından şartnameye uygun malzeme verileceği taahhüt yazısı teklif dosyasında sunulacaktır. 92. Kalem için Numune verilecek veya katalog resimde litre belirtilecektir.)

2- Yürürlükteki mevzuat gereği; İstekliler teklif ettikleri ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında veya Ürün Takip Sisteminde “Sağlık Bakanlığından onaylıdır” ibaresi bulunan onaylanmış ürün numarasını (barkod numarasını) liste şeklinde teklife ekleyeceklerdir. Listede bulunan barkod numaraları için ayrıca internet çıktısı aranmayacaktır. (Ürünlerin TİTUBB / ÜTS kayıtlarına ilişkin belge geçerlilik süresi sözleşme süresini kapsayacak şekilde olacaktır. Sözleşme süresi içerisinde teslim edilen ürünlerden TİTUBB / ÜTS kayıtlarına ilişkin belge geçerlilik süresi dolmuş ve yenilenmemiş ürünlerin ödemesi yapılmayacaktır.)

3- İstekli tarafından teklif edilen ürünler tıbbi cihaz yönetmelikleri kapsamında değil ise, Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2018/13 Genelgesine istinaden tıbbi cihaz yönetmelikleri kapsamında olmadığına dair ÜRETİCİ VEYA İTHALATÇI firmanın kaşeli imzalı kapsam dışı beyanı ihale dosyasında sunulmalıdır. Kapsam dışı konusunda çelişki olması halinde istekliler Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2018/13 Genelgesi 2.3. maddesinde belirtildiği gibi işlem tesis edecektir. 

4- İstekliler, TİTUBB / ÜTS’ da kayıtlı olduklarını gösterir belgeleri sunmak zorundadır. İhaleye giren firma bayi ise ihaleye girilen ürünün tedarikçi (üretici/ithalatçı) firmasının bayisi olduğunu gösterir belgeyi teklifi ile birlikte sunmalıdır.

14. EL ALETİ VE CİHAZ YÜZEY DEZENFEKTANI ALDEHİTSİZ FENOLSÜZ SPREY 1 LT İÇİN; 

1-Teklif veren firmaların Yetkili Satıcı Belgesi ihale dosyasında sunulacaktır.

15. EL ANTİSEPTİK SOLÜSYONU (EL DEZENFEKTANI) 1000 ML İÇİN;

1-Ürünün Mikrobiyolojik Aktivite Belgesi, Etkinlik Raporları teklif dosyasında sunulmalıdır.

2- Teknik şartnamenin bütün maddelerinin kabul edildiğine dair Teknik Şartnameye Cevap teklif dosyasında sunulacaktır.

25.BUHAR STERİLİZASYON ETİKETİ İNDİKATÖRLÜ SINIF 1 İÇİN;

1- Bir ruloda en az 750 Etiket Olmalı ve Kaç Adet Etiket Olduğunu Gösterir, istekli firma tarafından kaşelenip imzalanmış Belge, teklif dosyasında sunulmalıdır.

27. BUHAR STERİLİZASYON İNDİKATÖRÜ KİMYASAL İÇİN;

1-İndikatör TSEN, ISO 11140-1standartlarına uygun class 6 sınıfında olmalı ve Akredite Bir Kuruluştan Belgelendirilerek teklif dosyasında sunulmalıdır.

32. DENTAL TEMİZLEME SOLÜSYONU (ULTRASONİK YIKAMA CİHAZI İÇİN) İÇİN;

1-Ürün Güvenlik Bilgi Formu teklif dosyasında sunulacaktır.

2- Ürün Güvenlik Bilgi Formu hazırlayıcısının TSE Onaylı Sertifikası teklif dosyasında sunulacaktır.

68. AMALGAM KAPSÜL  %70 GÜMÜŞ ORANI NO:3 İÇİN;

1- Amalgam içeriğinde olması gereken değer aralıkları teknik şartnamede verilmiş olup içeriğin Gümüş-Civa Oranlarının Miktarını Onaylayan Belge teklif dosyasında sunulacaktır.

78. MİKROMOTOR (DİŞ ÜNİT İÇİN), 79. PİYASEMEN (LABARATUVAR MİKROMOTORU İÇİN) İÇİN;

1- Teklif edilen ürün için kendisinin düzenlediği ve ithalatçı firma veya üretici firma veya distribitör firma tarafından düzenlenmiş Garanti Belgesi teklif dosyasında sunulacaktır.

85. STERİL SPANÇ RADYOPAKLI 5*5CM İÇİN;

1-Gazlı bezlerin ne şekilde steril edildiği ve sterilizasyon güvenlik sertifikaları teklif dosyasında sunulacaktır.

94. KAVİTRON UCU İÇİN;

1-Kliniklerde kullanılan EMS-WOODPACKER marka kavitronlara uygun olacağı ve kavitronun ithalatçı ve üretici firması tarafından referans verdiği uç olduğunu gösterir  istekli firma tarafından kaşelenip imzalanmış Belge teklif dosyasında sunulmalıdır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İstekliler her kalemden en az 1’ er (bir) birim (Fazla numune istenilen kalemler teknik şartnamede belirtilmiştir. O kaleme teklif veren istekliler teknik şartnamedeki sayıya ve özelliklere göre numune verecektir.) numune getireceklerdir. Verilecek numuneler ihale sıra numarasına göre numaralandırılarak ve isimlendirilerek numune teslim tutanağı karşılığında verilecektir. Numune değerlendirmesi sonucuna göre ihale komisyon kararı oluşturulacaktır. (İhale dosyası Karaman İl Sağlık Müdürlüğü Satın Alma Birimine teslim edilecek olup, numuneler Karaman İl Sağlık Müdürlüğü  Stok Yönetim Birimine teslim edilecektir. İhaleye posta yada kargo yoluyla katılacak olan istekliler, ihale dosyası ile numune dosyası/paketini ayrı ayrı göndereceklerdir. Numune dosyası/paketi içinden çıkacak olan ve ihale son başvuru saatinden sonra farkına varılan teklif zarfları kabul edilmeyecek ve idarenin herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.) (85. Kalem için; Numune verilecek veya firma tarafından şartnameye uygun malzeme verileceği taahhüt yazısı teklif dosyasında sunulacaktır., 92. Kalem için Numune verilecek veya katalog resimde litre belirtilecektir.)

15. EL ANTİSEPTİK SOLÜSYONU (EL DEZENFEKTANI) 1000 ML İÇİN; Teknik şartnamenin bütün maddelerinin kabul edildiğine dair Teknik Şartnameye Cevap teklif dosyasında sunulacaktır.

Teknik şartnamede broşür ve katalog istenen kalemler için broşür ve katalog ihale dosyasında sunulacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş)oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı KARAMAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA BİRİMİ (Hamidiye Mh. 703. Sk. No:13 Emniyet Müd. Karşısı Merkez/KARAMAN) adresinden satın alınabilir. 
İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil yurtiçi için 120 TRY (Türk Lirası), yurtdışı için 130 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini ZİRAAT BANKASI KARAMAN ŞUBESİ IBAN:TR 25 0001 0001 7735 7050 2550 01 yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ve adına ihale dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kişiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisi ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KARAMAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA BİRİMİ (Hamidiye Mh. 703. Sk. No:13 Emniyet Müd. Karşısı Merkez/KARAMAN) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (yüz elli) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
“VAROLUŞ VE YÜKSELİŞİN BAŞLANGICIDIR”
“VAROLUŞ VE YÜKSELİŞİN BAŞLANGICIDIR”
 “19 MAYIS İSTAKLAL MÜCADELEMİZİN SEMBOLÜDÜR”
“19 MAYIS İSTAKLAL MÜCADELEMİZİN SEMBOLÜDÜR”

escort

escort istanbul

kartal escort

kartal escort

pendik escort

pendik escort