Advert

istanbul escort

porno izle

porno indir

KARAMAN EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ MÜBADELE İLANI

KARAMAN EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ MÜBADELE İLANI
Bu içerik 391 kez okundu.
İlan Hakkında

KARAMAN EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

MÜBADELE İLANI

 

Müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanılmakta iken ekonomik ömrünü tamamlamış Muhtelif Marka ve Model 23 (Yirmiüç) adet HEK durumunda trafikten çekme belgeli araç, 4645 Sayılı Kanunun 38. maddesi uyarınca 3(üç) adet 2018 model beyaz renkli Fiat Doblo 1.6 M.Jet Easy 120 HP E6 Dizel-Klimalı araç ve 56(Ellialtı) Adet DNA offıce marka siyah renkli 9-RMD 40701, W:64-L:61-H:104 ölçü ve serilerinde 2018 yılı üretimli “Riga Yönetici Koltuğu“ karşılığında açık arttırma usulü ile mübadele edilecektir. 

1) İdarenin;

a) Adresi  : Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Cumhuriyet Mahallesi, 703 Sokak No: 9 

PK.70100  Merkez-KARAMAN

 b) Telefon ve faks numarası:  Santral     : 0(338) 212 10 42   G s m :  0(505)  318 70 00

   F a x    :  0(338) 2138654

c) Mail adresi : karamanlojistik@egm.pol.tr

 

2) Mübadele Konusu ;

a)  Niteliği, Türü Ve Miktarı:  Ekonomik ömrünü tamamlamış Muhtelif Marka ve Model 23 (Yirmi Üç) adet HEK durumunda trafikten çekme belgeli araç

b)Teslim Etme ve Teslim Alma Yeri:

 Mübadelede teklif edilen taşıtlar ve diğer malzemeler Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü adresine teslim edilecektir.

c)  Teslim Etme Tarihi: Mübadele karşılığı alınacak olan taşıtlar, Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren (10) iş günü içinde teslim edilecektir.

d)  Teslim Alma Tarihi: Mübadelesi yapılan taşıtlar ile diğer malzemeler mübadele karşılığı olan taşıtların teslim edildiği günü izleyen (10) iş günü içerisinde yüklenici tarafından bulunduğu yerden teslim alınması zorunludur. Bu işlemlerden doğan vergi, resim, harç, nakliye yükleniciye aittir.

3) Mübadelenin;

a)  Yapılacağı Yer: Karaman Emniyet Müdürlüğü Toplantı salonu

b)  Tarihi ve saati:  15.10.2018 Pazartesi  günü Saat: 14:00

4) Mübadeleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile uygulanacak kriterler: Açık teklif suretiyle yapılacak mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kişiler;

a) Mübadele Şartnamesi ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

b) Mübadele Şartnamesinde belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun idare tarafından verilecek mala ait tahmini bedelin %3 ünden (10.200,00 TL ) az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

c) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi

   i. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

  ii. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

 Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

e) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ile organize suçlardan dolayı hükümlü bulunmadığına dair asıl belgeler;

i. Gerçek kişi olması halinde; kendisinin,

ii. Tüzel kişi olması halinde; Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Anonim Şirket ise yönetim kurulu üyelerinin, Limited Şirket ise şirket müdürünün, yoksa ortaklarının tamamının, Kollektif Şirket ise ortakların tamamının, Komandit Şirkette Komandite ortakların hepsinin, Komanditer ortaklardan kendilerine şirketi temsil yetkisi verilmiş olan ortakların, Kooperatiflerde yönetim kurulu üyelerinin, Adalet Bakanlığı Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğüne bağlı birimlerden alınacak adli sicil belgesi istenir.

5)   Mübadele, şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.

6)  Şartname bulunmakta olup, Mübadele dokümanı Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Satın Alma bürosundan temin edilebilir. Mübadeleye teklif verecek olanların mübadele dokümanını satın almaları zorunludur, doküman bedeli 50 TL olup Karaman Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne yatırılarak makbuz karşılığı verilecektir.

7) Açık arttırmaya isteklilerin vermiş olduğu en yüksek verilen yazılı teklif üzerinden yapılacaktır.

8)  Mübadele işlemi, isteklilerin mübadele komisyonu önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle gerçekleştirilir. Pey miktarı 10 Adet DNA Offıce marka siyah renkli 9-RMD 40701, W:64-L:61-H:104 ölçü ve serilerinde 2018 yılı üretimli “Riga Yönetici Koltuğu“ dur. 

9)   İstekliler Verilecek Mala ait tahmini bedelin %3’ü oranında geçici teminat vereceklerdir.

10) Kesin teminat alınarak sözleşme yapılacaktır, ancak sözleşme yapma süresi içinde şartname hükümlerinin eksiksiz olarak yerine getirildiğinin tespit edilmesi halinde sözleşme yapılması ve kesin teminat yatırılması zorunlu değildir.

11) Bu işin tamamına teklif verilecek olup kısmi teklif verilmeyecektir.

12) Mübadele Karşılığı Alınacak Taşıtın ve Malın Özellikleri: 3(üç) adet 2018 model Beyaz renkli Fiat Doblo 1.6 M.Jet Easy 120 HP E6 Dizel-Klimalı araç ve 56(Ellialtı) Adet DNA Offıce marka siyah renkli 9-RMD 40701, W:64-L:61-H:104 ölçü ve serilerinde 2018 yılı üretimli “Riga Yönetici Koltuğu“ (özellikler ayrıntılı olarak teknik şartnamede belirtilmiştir)

 

13) Mübadele konusu taşıtların özelikleri.

 

S.NO

PLAKA

MODELİ

MARKA ve TİPİ 

CİNSİ

DURUMU

1

70A0004

2005

Renault Megane

Otomobil

ONARIMLA KULLANILIR

2

70A0006

2011

Fiat Linea

Otomobil

ONARIMLA KULLANILIR

3

70A0007

2011

Fiat Linea

Otomobil

ONARIMLA KULLANILIR

4

70A0008

1999

Renault Megane

Otomobil

ONARIMLA KULLANILIR

5

70A0025

2006

Fort Connect

Kamyonet

ONARIMLA KULLANILIR

6

70A0029

2006

Fort Connect

Kamyonet

ONARIMLA KULLANILIR

7

70A0034

2008

Fort Connect

Kamyonet

ONARIMLA KULLANILIR

8

70A0037

2008

Fort Connect

Kamyonet

ONARIMLA KULLANILIR

9

70A0043

2010

Fort Connect

Kamyonet

ONARIMLA KULLANILIR

10

70A0050

2008

Hyundai Accent Era

Otomobil

ONARIMLA KULLANILIR

11

70A0052

2009

Renault Megane

Otomobil

ONARIMLA KULLANILIR

12

70A0054

2008

Fort Transit

Kamyonet

ONARIMLA KULLANILIR

13

70A0057

2008

Fort Transit

Kamyonet

ONARIMLA KULLANILIR

14

70A0059

2009

Hyundai Accent Era

Otomobil

ONARIMLA KULLANILIR

15

70A0063

2009

Renault Megane

Otomobil

ONARIMLA KULLANILIR

16

70A0064

2009

Renault Megane

Otomobil

ONARIMLA KULLANILIR

17

70A0067

2001

Renault 19

Otomobil

ONARIMLA KULLANILIR

18

70A0068

2012

Fort Connect

Kamyonet

ONARIMLA KULLANILIR

19

70A0075

2000

Fort Transit T12

Minibüs

ONARIMLA KULLANILIR

20

70A0082

1997

Isuzu

Otobüs

ONARIMLA KULLANILIR

21

70A0100

2007

Hyundai Starex

Panelvan

ONARIMLA KULLANILIR

22

70A0109

2012

Hyundai

Otomobil

ONARIMLA KULLANILIR

23

70A0113

2007

Renault Clio

Otomobil

ONARIMLA KULLANILIR

 

 

 

14) Mübadelesi yapılacak olan araçlar ilan tarihinden itibaren mübadele tarihinden bir gün öncesine kadar hafta içi 09.00 ile 16.00 saatleri arasında Yunus Polis Merkezi Amirliği bahçesinde (Mümine Hatun Mahallesi Şehit Hamza ÇETİN Caddesi No:157 Merkez/KARAMAN) görülebilir.

15) Mübadele konusu araçların bedelleri yaklaşık olarak hesaplanmıştır, mübadeleye teklif veren istekli tüm şartları kabul etmiş sayılır.

16) Mübadele açık arttırma usulü yapılacaktır.

17) Verilen tekliflerin geçerlilik süresi mübadele tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.

18) İdare mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

29)  Değer Tespit Komisyonunca belirlenen tahmini bedel 340.000,00  TL’ dir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
OKUL YÖNETİCİLERİNDEN ZİYARET
OKUL YÖNETİCİLERİNDEN ZİYARET
ÖĞRENCİLER RESFEBEYLE HEM EĞLENİP HEM ÖĞRENİYORLAR
ÖĞRENCİLER RESFEBEYLE HEM EĞLENİP HEM ÖĞRENİYORLAR

escort

escort istanbul

kartal escort

kartal escort

pendik escort

pendik escort