Advert

istanbul escort

porno izle

porno indir

İHALE İLANI

İHALE İLANI
Bu içerik 581 kez okundu.
İlan Hakkında

İHALE İLANI

TOBB KARAMAN FEN LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN

Okulumuz yatılı öğrencilerinin 2018 -2019 yılı 6 kalem muhtelif yiyecek mal Alımı işi 4734 Kamu İhale Kanunun 19. Maddesince Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.

1-İdarenin

a) Adresi                : ÜNİVERSİTE MH. 2088 SK. NO 1B MERKEZ/KARAMAN

b) Telefon ve faks numarası: 3382280236 - 3382280238 c) Elektronik Posta Adresi  : 322261@meb.k12.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

 

2  -      İhale Konusu Malın; Hizmetin

3  -   İhalenin

İhale

 

Türü

Niteliği

Miktarı

Teslim Yeri

Teslim

İşin

Yapılacağı

Kayıt

 

 

 

 

Yapılacağı Yer

Tarihi

Süresi

Yer

Tarih

Saat

No, su

 

EKMEK

YİYECEK

MAL ALIMI

15 Kalem

Karaman TOBB Fen Lisesi Müdürlüğü

15.09.2017

15.06.2018

9 Ay

(270 gün)

Üniversite Mah. 2088 Sk. No:1/B Karaman

28.08.2018

 

08:30

2018/ 413801

 

SEBZE MEYVE

YİYECEK

MAL ALIMI

32 Kalem

Karaman TOBB Fen Lisesi Müdürlüğü

15.09.2017

15.06.2018

9 Ay

(270 gün)

Üniversite Mah. 2088 Sk. No:1/B Karaman

28.08.2018

09:30

2018/ 413361

 

KURU GIDA

YİYECEK

MAL ALIMI

32 Kalem

Karaman TOBB Fen Lisesi Müdürlüğü

15.09.2017

15.06.2018

9 Ay

(270 gün)

Üniversite Mah. 2088 Sk. No:1/B Karaman

28.08.2018

10:30

2018/

412760

 

BEYAZ ET VE ET ÜRÜNLERİ

YİYECEK

MAL ALIMI

16 Kalem

Karaman TOBB Fen Lisesi Müdürlüğü

15.09.2017

15.06.2018

9 Ay

(270 gün)

Üniversite Mah. 2088 Sk. No:1/B Karaman

28.08.2018

11:30

2018/ 411951

 

SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ

YİYECEK

MAL ALIMI

30 Kalem

Karaman TOBB Fen Lisesi Müdürlüğü

15.09.2017

15.06.2018

9 Ay

(270 gün)

Üniversite Mah. 2088 Sk. No:1/B Karaman

28.08.2018

13:30

2018/ 413543

 

KIRMIZI ET VE ET ÜRÜNLERİ

YİYECEK

MAL ALIMI

5 Kalem

Karaman TOBB Fen Lisesi Müdürlüğü

15.09.2017

15.06.2018

9 Ay

(270 gün)

Üniversite Mah. 2088 Sk. No:1/B Karaman

28.08.2018

14:30

2018/ 412571

 

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 55 TRY (Türk Lirası) karşılığı KARAMAN TOBB FEN LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ÜNİVERSİTE MH. 2088 SK. NO 1B MERKEZ / KARAMAN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır                                                                                                                                                                                                                                                     

 
 

  

      Murat ŞEN

                                                                                                                                                                 Okul Müdür V.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
“SİYASET DEFTERİNİ KAPATTIM”
“SİYASET DEFTERİNİ KAPATTIM”
23 NİSAN´I HASTANEDE KUTLADILAR
23 NİSAN´I HASTANEDE KUTLADILAR

escort

escort istanbul

kartal escort

kartal escort

pendik escort