Advert

Advert
Advert

Advert

Advert
Advert

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI KARAMAN OSB VE AKSARAY TRAFO MERKEZLERİNDE TEHLİKELİ ATIK GEÇİCİ DEPOLAMA ALANI YAPILMASI

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI KARAMAN OSB VE AKSARAY TRAFO MERKEZLERİNDE TEHLİKELİ ATIK GEÇİCİ DEPOLAMA ALANI YAPILMASI
Bu içerik 283 kez okundu.
İlan Hakkında

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI KARAMAN OSB VE AKSARAY TRAFO MERKEZLERİNDE TEHLİKELİ ATIK GEÇİCİ DEPOLAMA ALANI YAPILMASI

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TEİAŞ)

9. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KONYA
 

Bölge Müdürlüğümüze Bağlı Karaman OSB ve Aksaray Trafo Merkezlerinde Tehlikeli Atık Geçici Depolama Alanı Yapılması yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası

:

2018/164411

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

Yazır Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi No:199 42130 SELÇUKLU/KONYA

b) Telefon ve faks numarası

:

3322650960 - 3322650972

c) Elektronik Posta Adresi

:

9grupmd@teias.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Karaman OSB ve Aksaray Trafo Merkezlerinde 2 adet Tehlikeli Atık Geçici Depolama Alanı Yapılması Yapım İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

Karaman, Aksaray

c) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi

:

Yer tesliminden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

TEİAŞ 9. Bölge Müdürlüğü 106 nolu Toplantı Odası Yazır Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi No:199 42130 Selçuklu/KONYA

b) Tarihi ve saati

:

25.04.2018 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

11.06.2011tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ''Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği ekindeki yapım işlerinde benzer iş grupları listesinde yer alan BIIl grubu bina işleri, BI ve BII grubu işlerin dışında kalan bina işleri benzer iş olarak kabul edilecektir''.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisliği, Mimarlık Bölümleri

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı TC Ziraat Bankası Nalçacı Şb.- TR74 0001 0009 1237 7120 4460 47 nolu hesaba yatırıldıktan sonra TEİAŞ 9. Bölge Müdürlüğü Satınalma ve Ticaret Şefliği Oda No:310 Selçuklu/KONYA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TEİAŞ 9. Bölge Müdürlüğü Yazır Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi Muhaberat Servisi Oda No:101 42130 Selçuklu/KONYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
UZAK DOĞU’DA DURU BULGUR RÜZGARI
UZAK DOĞU’DA DURU BULGUR RÜZGARI
"HER BİR BİREYİN MUTLU OLMASI İÇİN ÇALIŞACAĞIZ"