malatya escort bursa escort antalya escort konya escort mersin escort İL MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLI KURULUŞLARA TEMİZLİK MALZEMESİ ALIM İŞİ
Advert

İL MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLI KURULUŞLARA TEMİZLİK MALZEMESİ ALIM İŞİ

İL MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLI KURULUŞLARA TEMİZLİK MALZEMESİ ALIM İŞİ
Bu içerik 5472 kez okundu.
İlan Hakkında

İL MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLI KURULUŞLARA TEMİZLİK MALZEMESİ ALIM İŞİ

AİLE ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

İl Müdürlüğü ve Bağlı kuruluşlara Temizlik Malzemesi Alım İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2020/119305

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

Ziya Gökalp Mah. Ahmet Yesevi Cad. 46 70100 KARAMAN MERKEZ/KARAMAN

b) Telefon ve faks numarası

:

3382137516 - 3382140222

c) Elektronik Posta Adresi

:

karaman@ailevecalisma.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

74 Kalem Temizlik Malzmesi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri

:

İl Müdürlüğüne bağlı Kuruluşlara (İl Müdürlüğü, Ahmet Mete Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü, Dursun Fakih Huzurevi Müdürlüğü, Ermenek SHM Müdürlüğü, Ermenek Ali Rıza Alıçlı Bakım Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü, Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü)

c) Teslim tarihi

:

Sözleşme imzalandıktan sonra 10 (on) gün içinde peyderpey olarak 31.12.2020 tarihine kadar teslimat yapılacaktır. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne ve bağlı kuruluşlara(Ahmet Mete Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü, Ermenek Ali Rıza Alıçlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü, Dursun Fakih Huzurevi Müdürlüğü, Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü, Ermenek SHM Müdürlüğü,) İhaleyi alan istekli mal teslimini idarenin belirlediği şekilde ve idarenin istediği tarihlerde kuruluşlara teslim edecektir. Faturalar her kuruluşun kendisine kesilecektir )


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Ziya Gökalp mah. Ahmet Yesevi cad. no:46 Karaman

b) Tarihi ve saati

:

24.03.2020 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Karaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
MİLLETVEKİLİ ESER: ‘BERAT KANDİLİ, RAMAZAN AYININ MÜJDECİSİ’
MİLLETVEKİLİ ESER: ‘BERAT KANDİLİ, RAMAZAN AYININ MÜJDECİSİ’
ZORLU: ‘BERAT, İNTİKAM DUYGULARINI AŞMA GÜNÜDÜR’
ZORLU: ‘BERAT, İNTİKAM DUYGULARINI AŞMA GÜNÜDÜR’