maltepe escort tuzla escort porno film mobil porno yerli porno seks hikaye tecavüz porno kuşadası escort denizli escort bodrum escort istanbul escort casino
UNİKOP TARIMSAL EĞİTİM ARAŞTIRMA UYGULAMA VE YAYIM ÇALIŞMA ALANI PROJESİ
Advert

UNİKOP TARIMSAL EĞİTİM ARAŞTIRMA UYGULAMA VE YAYIM ÇALIŞMA ALANI PROJESİ

UNİKOP TARIMSAL EĞİTİM ARAŞTIRMA UYGULAMA VE YAYIM ÇALIŞMA ALANI PROJESİ
Bu içerik 1939 kez okundu.
İlan Hakkında

UNİKOP TARIMSAL EĞİTİM ARAŞTIRMA UYGULAMA VE YAYIM ÇALIŞMA ALANI PROJESİ

ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK) YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ


UNİKOP Tarımsal Eğitim Araştırma Uygulama ve Yayım Çalışma Alanı Projesi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2020/72245

 

1-İdarenin

a) Adı

:

ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK) YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ

b) Adresi

:

KMU Yunus Emre Yerleskesi 70100 KARAMAN MERKEZ/KARAMAN

c) Telefon ve faks numarası

:

3382262222 - 3382262229

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

UNİKOP Tarımsal Eğitim Araştırma Uygulama ve Yayım Çalışma Alanı Projesi

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

1.Kısım Damla Sulama Sistemi Ekipmanı ( 9 kalem )

2.Kısım Direk ve Gölgeleme Sistemi ( 11 kalem )

3.Kısım Tarımsal Alet ve Ekipmanı ( 3 kalem )

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

KMÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Yunus Emre Yerleşkesi Merkez / KARAMAN

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasını müteakiben hemen işe başlanır. Yüklenici uhdesinde kalan ihale konusu mal/malları, bu mal/mallar için düzenlenecek sözleşmenin idare ile yüklenici arasında imzalanmasını müteakip 60 (Altımış) takvim günü içerisinde teslim edecektir. Teslimin son günün tatil gününe denk gelmesi halinde, bu tatil gününü takip eden ilk iş gününün mesai bitimine kadardır.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasını müteakip hemen


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

26.02.2020 - 14:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

K.M.Ü. Yunus Emre Yerleşkesi Rektörlük Hizmet Binası Zemin Kat İhale Odası Merkez / KARAMAN


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
3.LİGDE PUAN SAVAŞI KIRAN KIRANA !
3.LİGDE PUAN SAVAŞI KIRAN KIRANA !
“MHP TÜRK MİLLETİNİN UMUDUDUR”
“MHP TÜRK MİLLETİNİN UMUDUDUR”