malatya escort bursa escort antalya escort konya escort mersin escort İHALE İLANI
Advert

İHALE İLANI

İHALE İLANI
Bu içerik 238 kez okundu.
İlan Hakkında

 

İHALE İLANI

 

Karaman M Tipi Kapalı Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü

 

           Kurumumuzun ihtiyacı olan Motorin - Euro dizel Alımı, 28 Kalem Yaş Sebze ve Meyve Alımı, 6 Kalem Tavuk Ürünleri Alımı, 2 Kalem Kömür Alımı, 3 Kalem Unlu Mamul Alımı, 49 Kalem Kuru Gıda Maddeleri Alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

 

İhale kayıt numarası:

 1- 2019/596913  (Motorin Eurodizel Alımı)

 2- 2019/597396 (28 Kalem Yaş Sebze ve Meyve Alımı)

 3- 2019/598220 ( 6 Kalem Tavuk Ürünleri Alımı) 

 4- 2019/598427 (2 Kalem Kömür Alımı)

 5- 2019/597623  (3 Kalem Unlu Mamul Alımı)

 6- 2019/599775  (49 Kalem Kuru Gıda Maddeleri Alımı)

 

 

 

 

a) Adresi

: Kurt deresi Yolu Üzeri Şarözü Mevkii No:20 KARAMAN

b) Telefon ve faks numarası

: 0 338 213 10 93 – 213 58 06

c) Elektronik posta adresi

: abbkaraman.mtcik@adalet.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

2-İhale konusu malın

 

a) Niteliği, türü ve miktarı

: Motorin - Euro dizel Alımı, 28 Kalem Yaş Sebze ve Meyve Alımı, 6 Kalem Tavuk Ürünleri Alımı, 2 Kalem Kömür Alımı, 3 Kalem Unlu Mamul Alımı, 49 Kalem Kuru Gıda Maddeleri Alımı

b) teslim yeri

:Karaman M Tipi Kapalı Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü Genel Bütçe Ambarı

c) teslim tarihleri

:Sözleşme tarihinden itibaren idarenin istek ve ihtiyacına göre teslim alınacaktır.

3-İhalenin

 

a) Yapılacağı yer

:Karaman M Tipi Kapalı Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü İhale Salonu

b) Tarihi ve saati:

 

 

 

 

 1- 2019/596913  (Motorin Eurodizel Alımı)                            09.12.2019 saat 10:30

 2- 2019/597396 (28 Kalem Yaş Sebze ve Meyve Alımı)        10.12.2019 saat 10:30

 3- 2019/598220 ( 6 Kalem Tavuk Ürünleri Alımı)                  11.12.2019 saat 10:30

 4- 2019/598427 (2 Kalem Kömür Alımı)                                12.12.2019 saat 10:30

 5- 2019/597623  (3 Kalem Unlu Mamul Alımı)                      13.12.2019 saat 10:30

 6- 2019/599775  (49 Kalem Kuru Gıda Maddeleri Alımı)       18.12.2019 saat 10:30

 

 

 

 

 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1 Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi,

4.1.1.1 Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2 Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,

4.1.2.1 Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3 Tip idari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4 Tip idari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5 Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6 İsteklinin ortak girişim olması halinde, Tip İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.7- Motorin –Eurodizel alımı için Lisans ve Bayilik belgesi,

4.1.8- 2 Kalem Kömür Alımı ihalesi için Katı Yakıt Satış Uygunluk Belgesi ,Yakacak Maddeleri Analiz Raporu ve 2018 veya 2019 yılı İl Mahalli Çevre Kurulu tarafından alınan kurul kararı

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. Birden fazla istekli tarafından teklif edilen fiyatın en düşük fiyat olması ve bu fiyatların da birbirine eşit olması durumunda ekonomik açıdan en avantajlı teklif, ihale konusu iş veya benzer işe ilişkin olarak istekli tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgedeki belge tutarına göre belirlenecektir.

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. Yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.

7- İhale dokümanı Karaman M Tipi Kapalı Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü Genel Bütçe Ambar Memurluğu adresinde görülebilir ve EKAP tan temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP tan e imzalı/mobil imzalı indirmeleri zorunludur.

8- Teklifler; ihale tarih ve saatine kadar Karaman M Tipi Kapalı Açık Ceza İnfaz Kurumu İhale Komisyon Başkanlığına verilebileceği gibi, aynı tarih ve saatlerde İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşacak şekilde iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9- İstekliler tekliflerini, birim fiyat bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10-İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.

13- İhale konusu alımın / işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz

14- Yapılacak olan ihalelerin işe başlama ve bitirme süreleri; 01/01/2020 tarihi ile 31/12/2020 tarihidir.           

NOT: İdareden doküman satışı yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
 ŞEKER:”EN ŞANLI DİRENİŞ ZAFERİ”
ŞEKER:”EN ŞANLI DİRENİŞ ZAFERİ”
ÜNVER:”HAİNLERİ LANETLİYORUM”
ÜNVER:”HAİNLERİ LANETLİYORUM”